Vyhlášení soutěže k seriálu Otčina

21. prosinec 2016

K premiéře rozhlasového seriálu Otčina podle knihy Roberta Harrise pořádal Český rozhlas Vltava posluchačskou soutěž. Od neděle 20. listopadu do neděle 18. prosince, vždy po skončení příslušného dílu seriálu, jsme vám ve vltavském vysílání položili jednu otázku a nabídli tři možné odpovědi.

VÝHERCI:
čtvrté místo p. Andrea Hronzová
třetí místo p. Vladimíra Krejčí
druhé místo p. Jiří Němec
první místo p. Iva Šerá
správné odpovědi: 1A, 2C, 3B, 4C, 5A
Uhadovací otázka: 28.800 poslechů

Hlavní výhra: Ručně vyráběné reproduktory Natura Perla od firmy Xavian (barva ořech) v ceně 30.000,- Kč. Soutěžící, kteří se umístí na druhém až čtvrtém místě, obdrží dárkové balíčky z nakladatelství Radioservis a Kniha Zlín.


Soutěžní otázka č. 1
V prvním díle seriálu vezme Xavier March svého syna na projížďku po novém Berlíně, který pro Hitlera navrhl a v Harrisově historické vizi také vystavěl architekt Albert Speer. Která ze staveb, na níž se skutečně podílel Albert Speer, dosud slouží svému původnímu účelu:

A) Olympijský stadión
B) Braniborská brána
C) Berlínská filharmonie

Soutěžní otázka č. 2
V průběhu vyšetřování narazí detektiv March na zvláštní oblibu, které se u podezřelých těší bonboniéra, která po otevření hraje melodii z Hitlerovy oblíbené operety Veselá vdova. Napište, kdo byli autory hudby a libreta tohoto hudebního díla, které mělo svou premiéru v roce 1905 v Divadle na Vídeňce:
A) Emmerich Kálmán, Leo Stein a Béla Jenbach
B) Oskar Nedbal, Leo Stein a Julius Wilhelm
C) Franz Lehár, Victor Léon a Leo Stein

Soutěžní otázka č. 3
Adolf Hitler je v Otčině Roberta Harrise i v roce 1964 vůdcem svého národa a říšským kancléřem. Právě slaví 75. narozeniny. Kdo byl ve skutečnosti v roce 1964 kancléřem Spolkové republiky Německo?
A) Konrad Adenauer
B) Ludwig Erhard
C) Willy Brandt

Soutěžní otázka č. 4
Prezidentem Spojených států, jehož historicky důležitá návštěva Německa zaměstnává diplomaty obou mocností, je v Harrisově knize Joseph P. Kennedy. Tento podnikatel a politik ve skutečnosti úřad amerického prezidenta nikdy nezastával, jeho ambice naplnili až synové - prezident John Fitzgerald Kennedy a senátoři Robert Kennedy a Edward Kennedy. Nejvýznamnějším úspěchem, jehož ve službách Spojených států Joseph P. Kennedy dosáhl, byl post velvyslance, který zastával v letech 1938-1940. Ve které to bylo zemi?
A) v Japonsku
B) ve Švédsku
C) ve Velké Británii

Soutěžní otázka č. 5
Ve švýcarském bankovním trezoru najde Xavier March se svou přítelkyní Charlie Maguireovou obraz Leonarda Da Vinciho Dáma s hranostajem. Poté, co byl obraz v roce 1939 zabaven nacisty, změnil několikrát místo i majitele. Ve sbírkách kterého muzea je obraz Dáma s hranostajem uložen dnes?
A) Czartoryski Museum v Krakově
B) Drážďanská galerie
C) Muzeum Louvre v Paříži

Uhadovací otázka na závěr
Mnoho literárních a dramatických pořadů nabízíme po odvysílání ještě týden k on-line poslechu na vltavské stránce Hry a četba. Také seriál Otčina jsme pravidelně ukládali do streamu pro všechny, kteří nestihli nedělní premiéru ve vysílání. Naše poslední soutěžní otázka zní: KOLIKRÁT SI UŽIVATELÉ WEBU PUSTILI AUDIONAHRÁVKY S PĚTI DÍLY SERIÁLU OTČINA PO DOBU JEJICH STREAMU OD PREMIÉRY AŽ DO NEDĚLE 18. PROSINCE 2016 DO 23 hod 59 min?

03734806.jpeg

Pravidla soutěže: Otčina

Základní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 20. listopadu 2016 do 19. prosince 2016.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

<hr />

Účast v soutěži1. Od neděle 20. listopadu 2016 do neděle 18. prosince 2016. zazní každý víkend po odvysílání jednotlivých dílů pětidílného seriálu Otčina vědomostní soutěžní otázka. K této vědomostní soutěžní otázce budou zároveň nabídnuty tři možné odpovědi. Správná odpověď bude vždy jen jedna. Otázky a nabídky tří možných odpovědí najdou posluchači zpětně také na webu vltava.rozhlas.cz.

2. Po odvysílání posledního dílu seriálu bude položena současně s vědomostní otázkou také tipovací otázka zaměřená na odhad skutečnosti spjaté s vysíláním Českého rozhlasu.

3. Soutěžící se do soutěže zapojí zasláním odpovědí na všech šest soutěžních otázek včetně zaslání odpovědi na tipovací otázku. Odpověď musí obsahovat jméno a příjmení soutěžícího a telefonní nebo emailový kontakt. Všechny odpovědi musí soutěžící zaslat najednou emailem na adresu otčina@rozhlas.cz a to od skončení posledního dílu seriálu, který bude odvysílán dne 18. prosince 2016, do 19. prosince 2016 do 23:59:59.

4. Výhercem hlavní výhry se stává ten soutěžící, který v časovém rozmezí uvedeném v předchozím odstavci zašle v jednom e-mailu všech 5 správných odpovědí na vědomostní otázky a zároveň jeho odhad na tipovací otázku bude nejpřesnější. V případě shody více soutěžících v odpovědi na tipovací otázku, je výhercem hlavní výhry ten, kdo zaslal odpovědi dříve. Výherce hlavní výhry získá ručně vyráběné reproduktory značky Xavian.

5. Ti soutěžící, kteří odpoví správně na všech 5 vědomostních otázek a zároveň se podle přesnosti svého odhadu v odpovědi na tipovací otázku umístí na druhém, třetím a čtvrtém místě, obdrží dárkové balíčky z nakladatelství Radioservis a Kniha Zlín.


Výhry v soutěži1. místo (hlavní výhra): reprosoustava značky Xavian2. – 4. místo: dárkové balíčky s CD a knihami z nakladatelství Radioservis a Kniha Zlín


Vyhlášení výherců a předání výherVýsledky soutěže společně se jmény výherců a správnými odpověďmi budou zveřejněny ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v úterý 20. prosince 2016 v pořadu Mozaika mezi 16.00-17.00 a na webu vltava.rozhlas.cz.

1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

2. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem.

3. V případě, že se do 21 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

4. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

5. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

6. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.


Prohlášení Pořadatele 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

2. Finanční plnění výher není možné.

3. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

5. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

6. Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

7. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio