Mezinárodní den mateřského jazyka

21. únor 2012

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd v Brně se celá desetiletí zabývalo vytvářením Českého jazykového atlasu.

To je stěžejní dílo české bohemistiky, které včleňuje dialekty do kontextu českého národního jazyka v pohledu diachronním - tedy z hlediska jeho vývoje a proměn v čase, tak v pohledu synchronním, zachycujícím současný stav. Jazykovědci získávali obsáhlý materiál už od 60. a 70. let 20. století terénními výzkumy i na základě dotazníkých anket.

Druhý, novější a zdokonalený dotazník pro výzkum českých nářečí zahrnoval více než 2500 otázek ze všech jazykových rovin, měl složku týkající slovní zásoby i větné stavby, měl složku tvaroslovnou i hláskoslovnou. Na tomto základě pak byl vypracován pětidílný Český jazykový atlas, jak v telefonickém rozhovoru s Janou Olivovou popisuje doktorka Libuše Čižmárová.

autor: Jana Olivová
Spustit audio