Statut Klubu Vltava

6. únor 2002
00659592.jpeg

Každá řádně fungující organizace má mít pevné stanovy, kterými zajistí svým členům jistoty a práva, vyplývající z jejich členství. Doufáme, že následujících osm článků přispěje k pocitu jistoty a pohody všech "klubáků".

Čl. I Úvodní ustanovení Klub Vltava sdružuje příznivce ČRo Vltava z řad posluchačů a ostatních zájmových skupin právnických a fyzických osob (dále jen "posluchači") do Klubu Vltava (dále jen "Klub") Posláním Klubu je popularizace ČRo Vltava a jeho pořadů s cílem rozšířit okruh jeho posluchačů, jakož i přispět k propagaci Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce.

Čl. II Organizace Klub sídlí na adrese Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Činnost Klubu zajišťuje Český rozhlas 3 - Vltava jako své samostatné účetní středisko, provozně programové podmínky zajišťuje pracovník Českého rozhlasu přímo podřízený šéfredaktorovi stanice Český rozhlas Vltava.

Čl. III Činnost Klub navazuje a udržuje kontakty mezi programovými pracovníky stanice Český rozhlas Vltava, jejími posluchači a příznivci na základě kulturních zájmů. Klub organizuje klubová setkání s kulturním programem, poskytuje svým členům periodický klubový zpravodaj s programovou přílohou obsahující speciální informace o programu a dle svých možností pro své členy organizačně zajišťuje výhody a slevy plynoucí ze spolupráce s kulturními a dalšími institucemi.

Čl. IV Členství Členem Klubu může být každá fyzická nebo právnická osoba, případně organizovaná skupina fyzických osob. Členství v Klubu vzniká dnem předání řádně vyplněné přihlášky a zaplacením finančního příspěvku určeného na částečnou úhradu nákladů spojených s jeho provozem; za den předání se považuje den osobního doručení nebo den označený na prezentačním razítku podatelny Českého rozhlasu.

Klub zná dva typy členství. Jedná se o individuální členství a rodinné členství. Individuální členský příspěvek pro jednu fyzickou či právnickou osobu na rok 2001, 2002, 2003 činí 150,- Kč. Členský příspěvek pro rodinu na rok 2003 činí 290,- Kč. Výše členského příspěvku na roky následující může být po odsouhlasení členů upravena.

Oznámení o výši příspěvku a jeho splatnosti bude členům sděleno ve zpravodaji Klubu Vltava, prostřednictvím internetových stránek Českého rozhlasu Vltava a ve vysílání stanice.

Všichni členové Klubu Vltava obdrží členský průkaz Klubu Vltava, kterým osvědčují své členství při akcích pořádaných Klubem a při využívání výhod spojených s členstvím. Člen na základě individuálního členství je držitelem členského průkazu na své jméno. V rámci rodinného členství je rodina držitelem třech členských průkazů pro tři individuálně určené členy rodiny.

Členství v Klubu získá právnická osoba nebo organizovaná skupina fyzických osob (dále jen "instituce") vyplněním a předáním přihlášky a zaplacením finančního příspěvku, jehož výše bude dohodnuta, nejméně však ve výši odpovídající finančnímu příspěvku dle odst.2. Členství v Klubu zaniká: - písemným odhlášením zaslaným doporučeným dopisem na adresu Klubu; při odhlášení v průběhu roku se finanční příspěvek na daný kalendářní rok nevrací, - nezaplacením finančního příspěvku na daný kalendářní rok do 15. března toho roku, - úmrtím.

Čl. V Práva člena Člen Klubu má ode dne vzniku členství právo na bezplatné zasílání zpravodaje Klubu Vltava s programovou přílohou (rodinné členství zakládá právo pouze na jeden zpravodaj Klubu Vltava), distribuovaného nejméně 4x ročně; dále má právo účastnit se klubových akcí a využívat všech výhod sjednaných Klubem pro své členy.

Zástupci instituce mají právo navštěvovat klubová setkání po předchozí rezervaci vstupenek; instituce na základě svého členství nemá právo získat členský průkaz ani využívat výhod sjednaných pro členy Klubu.

Čl. VI Finanční zajištění činnosti Klubu Vltava Hospodaření Klubu zajišťuje Český rozhlas. Náklady na činnost klubu hradí Český rozhlas, členové prostřednictvím finančních příspěvků a dárci. Finanční příspěvky členů a dary budou použity výhradně na činnost Klubu. Výše finančního příspěvku na kalendářní rok se oznamuje členům vždy nejpozději do 1. prosince předchozího kalendářního roku. Finanční přípěvek podléhá vyúčtování a nevyčerpané prostředky se převádějí na další období.

Čl. VII Kontrola účetnictví Kontrolu účetnictví Klubu zajišťují tři členové Klubu. Kontrola účetnictví je uskutečňována jednou ročně vždy do 31. ledna příslušného roku za rok předcházející.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení Statut Klubu Vltava nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001.