Proměnění na hoře

4. březen 2007
Ranní Slovo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Theophanes Řek: Proměnění na hoře

Biblický text: Lukáš 9, 28-36. Host pořadu: Petr Pokorný.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.

A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.

V tom se ti muži začali od něho vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví.

Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň.

A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte."

Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio