Pravidla soutěží – Český rozhlas Vltava

Než se pustíte do soutěžení, seznamte se prosím s pravidly.

1) Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2) Soutěže probíhají na území České republiky a jsou vysílány nepravidelně v průběhu celého týdne v rámci některých pořadů stanice. Jsou obvykle vědomostní či kreativní (viz přesná specifikace níže podle typu pořadu). Volba tematických okruhů odpovídá aktuálnímu vysílání ČRo Vltava.

3) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

4) Soutěž začíná vyhlášením tématu a cen soutěže. Účastnit se lze telefonicky nebo prostřednictvím SMS na číslo 736 30 40 30, dále e-mailem (adresa je zveřejněna vždy s vyhlášením soutěže) nebo poštou na adresu Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. Konkrétní podmínky účasti v soutěži, soutěžní ceny a kritéria výběru vítěze/vítězů se liší podle typu pořadu a soutěže (pravidla soutěžení pro jednotlivé pořady viz níže).

5) Výherci jsou vyhlašováni obvykle v živém vysílání. V některých případech (např. u soutěží programové řady Čajovna) jsou jména výherců uvedena také na webových stránkách ČRo Vltava. Další podrobnosti k vyhlášení vítězů naleznete v níže uvedené přesné specifikaci pro pravidla soutěžení v daném pořadu.

6) Vítěz soutěže po soutěži nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii svou adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo. V případě soutěžní SMS bude výherce kontaktován na příslušném telefonním čísle. V případě zasílání odpovědí e-mailem, bude vítěz informován zpětnou zprávou na uvedený e-mail.

7) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení soutěže. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem. V některých případech si lze cenu (např. volné vstupenky) vyzvednout také na místě konání akce.

8) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. U peněžních cen a věcných cen v hodnotě vyšší než 10 tisíc Kč vč. DPH se výherce, který má bydliště mimo území ČR, navíc zavazuje dodat prohlášení o státu své daňové rezidence/údaj o státu své daňové rezidence doložený příslušným potvrzením zahraničního správce daně. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

9) Výherce cenu neobdrží a) není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 14 dnů po vyhlášení výsledků soutěže, b) nepošle-li na sebe kontakt do 14 dnů po zaslání informativní e-mailové zprávy o výhře. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

10) Každý posluchač se může zúčastnit soutěže v daném pořadu jen jedenkrát v každém kalendářním měsíci. Soutěže se nemůže zúčastnit posluchač v případě, že telefonuje nebo posílá SMS z telefonního čísla, ze kterého se soutěže již zúčastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na vítězství i výhru v soutěži.

11) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

12) Soutěž je určena posluchačům ČRo. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo ve smluvním vztahu, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

13) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

Pravidla soutěžení v jednotlivých pořadech ČRo Vltava

Mozaika: Soutěže jsou do vysílání pořadu zařazovány několikrát týdně a jsou vědomostní. Účastní se posluchači, kteří po výzvě moderátora pošlou SMS ve tvaru „Mozaika[mezera]A/B/C“ (podle zvolené odpovědi, tedy A, B, nebo C) na tel. číslo 736 30 40 30. Výjimečně je možné se do soutěže zapojit přes produkci na telefonu 221 55 32 23. Výhercem se stává autor první správné odpovědi / případně další v pořadí. Výherci jsou vyhlášeni obratem v živém vysílání. Výhru si vítěz může převzít buď osobně v recepci budovy Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2), nebo je mu zaslána poštou, případně si ji převezme na místě konání akce (pokud jsou výhrou např. volné vstupenky).

Čajovna: Soutěže jsou vyhlašovány nepravidelně v jednotlivých pořadech řady (pondělky, úterky, čtvrtky, soboty, neděle) a jsou vědomostní i kreativní. Účastní se posluchači, kteří zašlou odpověď na e-mailovou adresu cajovna@rozhlas.cz nebo prostřednictvím SMS ve tvaru „Trip[mezera]A/B/C“ (podle zvolené odpovědi, tedy A, B, nebo C) na tel. číslo 736 30 40 30. Vyhrává nejrychlejší odpověď dle časového údaje v systému nebo nejzajímavější odpověď dle výběru redaktora. Výherci jsou vyhlášeni bezprostředně v živém vysílání nebo na webových stránkách pořadu Čajovna do několika dnů po odvysílání pořadu. Výhru si vítěz může převzít buď osobně v recepci budovy Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2), nebo je mu zaslána poštou, případně si ji převezme na místě konání akce (pokud jsou výhrou např. volné vstupenky).

Telefonotéka: Pravidelně jsou do vysílání tohoto pořadu zařazovány dvě vědomostní soutěže. Na jednu soutěžní otázku se odpovídá telefonicky živě na číslo 221 55 32 23, na druhou písemně: mailem na adresu telefonoteka@rozhlas.cz nebo poštou na adresu Vinohradská 12, Praha 2. Vítězové jsou vyhlášeni v prvním případě obratem v živém vysílání (první, kdo se dovolá se správnou odpovědí), v druhém případě (vybrána je ta nejvýstižnější ze správných odpovědí) je vítěz vyhlášen v Telefonotéce o dva týdny později. Výhercům jsou ceny zasílány poštou.

Jazzový podvečer: Tour de Jazz je velká vědomostní soutěž, jež se koná vždy ve středu jednou za 14 dní. Pravidla: 1. Soutěže se může zúčastnit každý posluchač, který zašle ve stanoveném termínu odpovědi na soutěžní otázky. Odpovědi lze zasílat buď poštou (adresa: Český rozhlas Vltava, hudební redakce, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99) nebo e-mailem na adresu: jazz@rozhlas.cz 2. Soutěžící mohou v každé etapě získat tipovací body, které se započítávají do soutěže o zelený trikot nejlepšího jazzového vrchaře, a dále sluchařské body, které se započítávají do soutěže o modrý trikot nejlepšího jazzového sprintera. Pokud někdo na konci sezóny vyhraje obě kategorie, získá žlutý trikot absolutního vítěze ročníku 2011/12. Při rovnosti bodů rozhoduje o vítězi větší počet pomocných bodů získaných za odpovědi na doplňkové otázky, které jsou pokládány v závěru každé etapy. 3. V první polovině každé etapy se soutěží o prémiové CD (eventuálně vstupenku do klubu, na koncert, na festival atp.) Při rovnosti bodů je prémie udělena za nejpřesnější, nejvýstižnější, příp. nejvtipnější odpověď na doplňkovou otázku.

Nepravidelně jsou do vysílání zařazovány také vědomostní a kreativní soutěže související s dramatickými cykly, dramatickými seriály a rozhlasovými kuchařkami. Účastní se posluchači, kteří zašlou odpověď e-mailem na adresu ldr@rozhlas.cz nebo poštou na adresu Vinohradská 12, Praha 2 (v předmětu e-mailu, příp. na poštovní obálce musí být uvedeno heslo soutěže, které je oznámeno ve vysílání při vyhlašování soutěže). Vyhrává několik prvních autorů správné odpovědi (přesný počet výherců určí redaktor pořadu) nebo autor nejzajímavější odpovědi. U dlouhodobých soutěží (cykly a seriály) probíhá vyhlášení cca za měsíc, výsledky krátkodobějších soutěží jsou vyhlášeny do týdne, a to obvykle na webových stránkách Českého rozhlasu Vltava. Výhru si vítěz může převzít buď osobně v recepci budovy Českého rozhlasu (Římská 13, Praha 2), nebo je mu zaslána poštou.

Soutěže jsou vyhlašovány rovněž na stránkách nadstaničního webu ČRo Jazz a ve vysílání webového rádia Euro Jazz. Podrobná pravidla těchto soutěží naleznete na této adrese.