Pavlův dopis Filipským

28. říjen 2012
Ranní Slovo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rembrandt Harmensz van Rijn: Apoštol Pavel ve vězení (1627, Státní galerie ve Stuttgartu)

Biblický text: Filipským 1, 1-11. Host pořadu: Mireia Ryšková, docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.

Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio