Pravidla soutěžního hlasování projektu Kánon100

3. září 2018

Hlasování probíhá na webovách stránkách stanice Vltava v deseti uměleckých kategoriích: Film, Divadlo, Hudební skladba, Opera, Kritické a esejistické dílo, Próza, Básnická sbírka, Výtvarné umění, Architektura, Design.

Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 3. 9. 2018 0:00 do 21. 10. 2018 24:00.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo na internetové stránce vltava.rozhlas.cz hlasuje v projektu Kánon100 a vyplní svou emailovou adresu. Z došlých emailových adres se budou vybírat výherci slosováním.

Jednotlivá slosování výherců probíhají v periodicitě jednou za týden vždy v pondělí ráno 10.9., 17.9., 24. 9,  1. 10., 8. 10., 15. 10. a 22. 10.

V první fázi projektu Kánon 100 vybrala odborná veřejnost formou ankety po deseti nejvýznamnějších uměleckých dílech v každé z deseti uměleckých kategorií – Film, Vizuální umění, Stavba, Próza, Poezie, Design, Esej, Opera, Hudební dílo a Divadlo. Druhá fáze projektu je hlasování veřejnosti mezi nominovanými díly tak, aby na konci projektu bylo hlasováním vybráno v každé kategorii vždy jedno nejvýznamnější dílo století.

Výhry

V prvním týdnu budou mezi výherce jako výhry rozděleny tyto 3  knižní ceny: Bruno Solařík: Jan Švankmajer, Jaroslav Havlíček: Neviditelný, Jiří Kamen a Pavla Horáková: Přišel befel od císaře pána.

V druhém týdnu budou mezi výherce jako výhry rozděleny tyto 3  knižní ceny: H.P. Lovecraft: Sebrané spisy, Vladimír Fuka: Deník 1952, Jiří Kamen a Pavla Horáková: Přišel befel od císaře pána.

V třetím týdnu budou mezi výherce jako výhry rozděleny tyto 3  knižní ceny: Ludmila Zemanová a Linda Zeman Spaleny: Karel Zeman a jeho kouzelný svět, Franz Werfel: Čtyřicet dnů, Jiří Kamen a Pavla Horáková: Přišel befel od císaře pána.

V čtvrtém týdnu budou mezi výherce jako výhry rozděleny tyto 3  knižní ceny:  Bruno Solařík: Jan Švankmajer, Jaroslav Havlíček: Neviditelný,  Jiří Kamen a Markéta Horáková: Přišel befel od císaře pána.

V pátém týdnu budou mezi výherce jako výhry rozděleny tyto 3  knižní ceny: : H.P. Lovecraft: Sebrané spisy , Franz Werfel: Čtyřicet dnů, Jiří Kamen a Pavla Horáková: Přišel befel od císaře pána.

V šestém týdnu budou mezi výherce jako výhry rozděleny tyto 3  knižní ceny: Ludmila Zemanová a Linda Zeman Spaleny: Karel Zeman a jeho kouzelný svět, Vladimír Fuka: Deník 1952, Jiří Kamen a Pavla Horáková: Přišel befel od císaře pána.

Hlavní ceny posledního, celkového slosování jsou

  1. cena: Váza Holinka od Maxima Velčovského, Dárkový poukaz na členskou kartu Klub přátel NG plus, která umožňuje neomezený vstup i s doprovodem do všech expozic a na výstavy Národní galerie v Praze a další benefity po celý rok, dvojice vstupenek na Vánoční mimořádný koncert České filharmonie 22.12. 2018, knihy Michael Wilson: Jak číst současné umění a Philip Hook: Snídaně u Sothebyho – svět umění od A do Z.
  2. cena: Cibuláková republika od Maxima Velčovského, Dárkový poukaz na členskou kartu Klub přátel NG plus, která umožňuje neomezený vstup i s doprovodem do všech expozic a na výstavy Národní galerie v Praze a další benefity po celý rok, Dárkový poukaz na dvě volné vstupenky na představení Divadla Na Zábradlí v sezóně 18/19, knihy Michael Wilson: Jak číst současné umění a Deyan Sudjic: B jako Bauhaus.
  3. cena: Cibuláková republika od Maxima Velčovského, Dárkový poukaz na dvě volné vstupenky na libovolné představení do Divadla Na Zábradlí v sezóně 18/19, knihy Philip Hook: Snídaně u Sothebyho – svět umění od A do Z a Deyan Sudjic: B jako Bauhaus.

Knižní ceny budou výhercům doručené poštou či osobně. Hlavní ceny osobně při vyhlašování výsledků 28.10. 2018, případně poštou.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Jednou týdně se z došlých emailových adres toho týdne losují tři výherci knižních cen. Jejich jména jsou hned v den slosování oznámena na facebooku Českého rozhlasu Vltava a emailem.

V závěrečném slosování 22.10. 2018 se losují ze všech hlasujících (tedy i  z těch , kteří se účastnili už předcházejících slosování) výherci hlavních cen. Vyhlášení hlavních cen proběhne v rámci speciálního vysílání 28.10. 2018 souběžně s vyhlášením výsledků projektu Kánon 100.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti  či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem zajištění a vyhodnocení soutěže, předání cen .  Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a Pořadatelem a u výherců též plnění právních  povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde.

E- mailové adresy  soutěžících, kteří při hlasování zaškrtnou možnost „odebírat newsletter“, zařadí Pořadatel  do databáze emailových adres odebírajících newsletter Českého rozhlasu Vltava. Tímto zaškrtnutím dáváte vy soutěžící Pořadateli souhlas  se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Správcem osobních údajů je Pořadatel (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávat zaměstnanci Českého rozhlasu zabývající se marketingem stanice Český rozhlas Vltava. Účelem zpracování je Vaše informování o činnosti a  novinkách, které se týkají stanice  Český rozhlas Vltava  po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu deseti (10) let. Před koncem této doby budete vyzván/a k obnovení souhlasu a v případě, že nový souhlas ke zpracování nedáte, budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

autor: Český rozhlas Vltava
Spustit audio

Související