Vám oddaný...Karel Čapek

Karel Čapek

Cyklus dopisů Karla Čapka, jejichž adresáty se staly významné osobnosti předválečného kulturního i politického života. Připravila Marie VALTROVÁ.

Když Karel Čapek 25. 12. 1938 zemřel, zůstaly po něm v jeho pracovně podle slov Karla Scheinpfluga stohy dopisů, které bylo nutno spálit, aby neusvědčily jejich odesilatele. V roce 1938 byl totiž Čapek oporou všem, kteří těžce nesli uzavření mnichovské dohody a blížící se fašistické nebezpečí. Přesto zůstala valná část dopisů Karla Čapka zachována a byla publikována v několika svazcích odeslané i přijaté korespondence. Od útlého svazečku Dopisů z mládí přes Dopisy Anielce a Dopisy ze zásuvky, jejichž adresátkami byly dvě Čapkovy lásky - Anna Nepeřená a Věra Hrůzová, přes dopisy rodině, manželce Olze až k dopisům prezidentu T. G. Masarykovi a mnoha dalším osobnostem českého i evropského kulturního a politického života.¨

Každá z patnácti částí cyklu Vám oddaný ... Karel Čapek je věnována konkrétnímu člověku, s nímž si dopisoval, nebo konkrétní události, k níž považoval za nutné se vyjádřit. V Čapkově korespondenci, která je pulsujícím svědectvím o velikosti tohoto neúnavného spisovatele, jenž byl v roce 1938 nominován na Nobelovu cenu za literaturu, se tak odráží jeho vývoj od mládí do posledních chvil života.