Milan Jelínek: Od okupace do okupace. Vzpomínky českého jazykovědce na léta 1942–1971

13. září 2019

Memoáry profesora Milana Jelínka zahrnují léta 1942–1971, tedy „od okupace do okupace“. Stejnojmennou knihu loni vydalo Moravské zemské muzeum k 95. výročí narození významného jazykovědce, bohemisty  a prvního polistopadového rektora Masarykovy univerzity. Pro vltavské Osudy z ní v režii Alexandry Bauerové čte Vladimír Krátký. Poslouchejte online po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Po maturitě v roce 1942 nastoupil Milan Jelínek (1923–2014) do továrny Flugmotorenwerke Ostmark ve Wiener Neudorfu. Současně se v Brně zapojil do přípravy ozbrojeného odporu proti německým okupantům, který organizoval jeho třídní profesor z reálného gymnázia Konstantin Hladký. Po jeho zatčení byl také Jelínek zatčen a předán gestapu. Poté byl vězněn v Kounicových kolejích v Brně, ve Vratislavi a v několika věznicích v Německu.

Čtěte také

Na podzim 1945 zahájil studium češtiny a ruštiny na brněnské filozofické fakultě. V knize vzpomíná na svého učitele Františka Trávníčka, který prý neovládal řečnické umění a své studenty nedovedl nadchnout. „Učil nás však systematičnosti ve výkladu gramatických prostředků a seznamoval nás s principy jazykové kultury.“ Naopak Bohuslav Havránek prý improvizoval, „ale každá jeho věta podávala svědectví o jeho rozsáhlých odborných znalostech“. K dalším Jelínkovým pedagogům patřili Adolf Kellner, Robert Konečný nebo sociolog Arnošt Bláha.

Mé členství v KSČ bylo motivováno mým socialistickým cítěním a také mým vězněním za nacistické okupace.

V roce 1947 vstoupil Jelínek do KSČ, k čemuž poznamenává: „Mé členství bylo motivováno mým socialistickým cítěním a také mým vězněním za nacistické okupace.“ Po absolvování studia nastoupil jako rusista na gymnázium v Holešově, ale od srpna 1949 už byl zaměstnán ve Slovanském semináři na brněnské filozofické fakultě. Opět se setkal s Františkem Trávníčkem – tentokrát už jako jeho mladší kolega. „Nesnášel jsem jeho většinou nespravedlivé výbuchy hněvu,“ vzpomíná Jelínek.

Na podzim 1950 byl proti své vůli převeden do stranického nakladatelství Svoboda-Rovnost v Brně a vzápětí nastoupil do vojenské služby v Uherském Hradišti.

Byl jsem přesvědčen o tom, že ve vysokoškolské pedagogické činnosti je smysl mé práce.

Po návratu do civilu se přihlásil na aspirantské studium v Ústavu pro jazyk český ČSAV v Brně. V roce 1958 obhájil svou práci Výběr syntaktických prostředků v obrozenské odborné literatuře a přešel na filozofickou fakultu. „Byl jsem přesvědčen o tom, že právě ve vysokoškolské pedagogické činnosti je smysl mé práce,“ vysvětluje Jelínek. Vzápětí však byl jmenován proděkanem a pověřen řízením studia při zaměstnání.

Mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968

V roce 1960 se habilitoval na základě práce v oblasti tvoření slov v češtině. Ale to už „se zvláště filozofická fakulta přestávala spokojovat se stranickými a vládními prohlášeními a komentáři a stále víc kritizovala neúspěch komunistického režimu. Studenti i učitelé ztráceli postupně strach z veřejného vyslovování námitek proti způsobu vládnutí v zemi a proti vnucování doktrín, které prokázaly svou neplodnost,“ vzpomíná Jelínek.

Na počátku 60. let působil jako hostující docent na filozofické fakultě v Greifswaldu, v letech 1963–64 byl děkanem brněnské filozofické fakulty. Další dva roky pracoval jako lektor češtiny na Sorbonně v Paříži a v roce 1967 byl zvolen prorektorem brněnské univerzity.

Cítil jsem, že jsem se po válce zařadil na nesprávnou stranu.

V roce 1968 prý Jelínek soudil, že „se napětí ve vztazích s našimi spojenci vyřeší politickým vyjednáváním a že se nám přitom podaří uhájit změny režimu, o jejichž nutnosti byl přesvědčen celý národ – snad kromě malé vrstvy reakčních byrokratů, prohlašujících se za věrné marxisty-leninisty“. Do Brna však přijel Roman Jakobson, jemuž měl být v pátek 16. srpna 1968 udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity. Prohlásil: „Já je znám. Kde jde o imperiální otázky, necouvnou. Já na ně zde čekat nebudu, v sobotu jedeme do Vídně, kterou okupovat nebudou." Došlo na Jakobsonova slova. V roce 1969 byl Jelínek vyloučen z KSČ a o rok později vyhnán z fakulty. V té době už toho však nelitoval.

Asi žijeme ve světě bláznů.

„Asi žijeme ve světě bláznů,“ zapisuje si v lednu 1971. K jeho prozření přispěl už rozhovor se spisovatelem Janem Čepem v Paříži 1966. Tehdy prý litoval, že byl členem strany, která Čepa vyhnala z jeho vlastní země. „Já jsem cítil, že jsem se po válce zařadil na nesprávnou stranu,“ přiznává Jelínek.

Účinkuje: Vladimír Krátký

Z edice Moravského zemského muzea vybrala a pro rozhlas připravila: Alena Blažejovská
Režie: Alexandra Bauerová
Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu.

autor: Alena Blažejovská
Spustit audio