Četba na pokračování: Marco Polo - Milión. O záležitostech Tatarů a východních Indií (1/14)

Obchodník a cestovatel Marco Polo byl původem šlechtic. V letech 1271-95 podnikl s otcem Niccolem a strýcem Matteem cestu do Orientu. Přes Sýrii, Persii, Chorazán, Turkestán a Mongolsko dorazili roku 1275 do letního sídla Kublaje chána v říši Kataj. Marco Polo byl pak tři roky guvernérem provincie Jang-Ču a poté celých sedmnáct let cestoval po chánově říši. Roku 1291 se všichni tři Polové vrátili po moři do Evropy. Koncem 13. století byl Marco Polo zajat Janovany a vyprávěl o svých cestách svému spoluvězni Rustichellovi z Pisy. Marco diktoval Rustichellovi vylíčení svých cest, známé obecně pod názvem Il Milione.

Italský kronikář Jacopo d´Aqui zachytil ve 14. století výmluvné svědectví o knize s názvem Milión: "A ježto jsou tam údaje velké a největší a neuvěřitelnými se zdají, byl Marco Polo umíraje od svých přátel požádán, aby svou knihu opravil, a co s nadsázkou napsal, odvolal; než on odpověděl: - Nenapsal jsem ani polovinu toho, co jsem viděl. - A ježto tak mluvil před svou smrtí, zasluhuje tím větší víry, co napsal..."

Obchodník a cestovatel Marco Polo (1254 Benátky - 8. 1. 1324 tamtéž) byl původem šlechtic. V letech 1271-95 podnikl s otcem Niccolem a strýcem Matteem cestu do Orientu. Přes Sýrii, Persii, Chorazán, Turkestán a Mongolsko dorazili roku 1275 do letního sídla Kublaje chána v říši Kataj. Marco Polo byl pak tři roky guvernérem provincie Jang-Ču a poté byl celých sedmnáct let pověřován posláními, takže procestoval velkou část chánovy říše. Roku 1291 se všichni tři Polové vrátili po moři do Evropy. Roku 1298 byl Marco Polo zajat Janovany v námořní bitvě a téhož roku vyprávěl o svých cestách svému spoluvězni Rustichellovi z Pisy, zpracovateli artušovských románů. Později žil Marco v Benátkách. Marco diktoval Rustichellovi, pravděpodobně v benátštině smíšené s franštinou, vylíčení svých cest, známé obecně pod názvem Il Milione. Na jedné ze ztracených redakci, která byla patrně upravena a doplněna samotným Markem, jsou založeny latinská verze rukopisu toledského a ambrosiánského a Ramusiovo italské vydání z roku 1559.

Existuje celá řada nedoložitelných vysvětlení, proč se Polovo vyprávění jmenuje Milión: tento název se vysvětluje buď velkým jměním rodiny Polových, nebo jako archaická zdrobnělina z pejorativa Emilione. Název ovšem mohl vzniknout i na základě toho, že vypravěč často hovoří o vysokých číslech, ale byla vyslovena i teorie, že název byl odvozen z toho, že - podobně jako Pohádky tisíce a jedné noci - Polův cestopis obsahuje "milión", tj. veliké množství pěkných povídek.

Markovy údaje jsou v podstatě pravdivé, zpestřené fantastickými motivy, které snad připojil Rustichello, užívající kromě toho epických formulí, odvozených z románové prózy. Ve své knize mluví Marco Polo o sobě jen velmi málo a jeho osobnost jako by ustupovala do pozadí.

Milión je vlastně kniha kupce, napsaná pro kupce, a lze ji číst jako vzácný dokument o mentalitě kupeckého stavu. Vyznačuje se v zásadě faktografickou věcností a opírá se zejména o osobní pozorování. Výmluvná je Markova pozornost k ekonomickým jevům (bankovky, zemědělství, obchodní záležitosti), cestovatel měl v úmyslu sepsat jakousi příručku obchodní geografie, obsahující pokyny a rady pro ty, kdo půjdou v jeho stopách (zachovalo se první tištěné vydání latinského překladu Miliónu, které patřilo Kryštofu Kolumbovi a ke kterému velký objevitel přičinil vlastní rukou na okrajích četné poznámky. Tyto výpisky mořeplavec patrně využil na podporu svých argumentů, jimiž přesvědčoval španělského panovníka o výhodnosti svého návrhu na plavbu západním směrem. A i po objevení Nového světa - Ameriky - byl Kolumbus až do konce svého života přesvědčen, že doplul do Markovy Indie).

Čtrnáctidílnou dramatizovanou četbu na pokračování z překladu Miroslavy Mattušové připravil Stanislav Migda. V režii Hany Kofránkové účinkují Rudolf Pellar, Miroslav Středa, Pavel Soukup a Igor Bareš.